Henrich Waldkirch ab 1597

Kopenhagen
ges. ca. 200 Titel

 

Arctander, Niels Lauridsen / Mathesius, Johannes: Det hellige Fader Vor i Bøner aff Scrifften forklaret. Syndekiæden, vdi tolff Led forfattet. Nogle Psalmer oc aandelige Viser / Altsammen skreffuet ved Niels Lauritzssøn, A.N. : De to sidste Stykker have særlig Titelbl. men fortsat Sign. Til Syndekiæden" er desuden føiet: Fraraadelse, At mand skal icke synde / Huilcken Johannes Mathesius forskreff sine Børn ; Udsat paa Danske [af Niels Lauridsen Arctander]. - Kbh., 1607. ([164] s.) - [Det Kongelige Bibliotek, Kopenhagen] - Kbh. : Henrich Waldkirch, 1607

Arreboe, Anders Christensøn: En ganske kort Extract offuer den store Lycke oc Seyervinding, som den Herre Zebaoth ... haffuer voris ... Konning Christian den IV. med velsignet udi Smaalandene udi Sverrige... / Anders Christenssøn Arrhoensis - ([4] bl.) - [Det Kongelige Bibliotek, Kopenhagen] - Kbh. : Henr. Waldkirch, 1611

Arreboe, Anders Christensøn: En sørgelig Dict om Dronning Annae Catharinae, Hendes May.’s christeligste oc saligste Fredfart aff denne usle Verden, som skede paa Kiøbenhaffns Slot d. 29. Martij 1612 : med christelig Advuarsel til alle Guds Børn i disse Riger, huorledis de sig ... bør at forholde ... : skreffuet oc i sangvijs befattet aff Anders Christensøn Arreboe - [Det Kongelige Bibliotek, Kopenhagen] - Kbh. : Henr. Waldkirch, 1612

Arreboe, Anders Christensen: K. Davids Psalter, sangvijss vdsat under hundrede oc nogle Melodier oc Toner som i vore danske Kirker oc Christelige Huse brugelige ere / Ved And. Christ. Aroensis. (288 bl.) - Kbh. : H. Waldkirch, 1627

Arreboe, Anders Christensen: K. Davids Psalter, sangvijss vdsat under hundrede oc nogle Melodier oc Toner som i vore danske Kirker oc Christelige Huse brugelige ere / Ved And. Christ. Aroensis. - Ausgabe 2. udg. ... med Noderne forbedret. - Hermed indbundet( med særskilt titelbl. og pag. men med forts. sign.): b) Nogle udvalde Bøner som mand kand bruge om Morgenen oc Afftenen. Item de aarlige Bøner. - Kbh., 1627 - ([38], 288 bl.) - [Det Kongelige Bibliotek] - Kbh. : H. Waldkirch, 1627

ASLAKSEN, CORT (CUNRADUS ASLACUS BERGENSIS): Theologiske oc Historiske beskriffuelse Om den Reformerede Religion. Ved D. Marten Luther,Huorledis den først i saren, siden i disse tuende naffnkundige Kongeriger, Danmarck oc Norge under 4. mectige Konger Friderico I...Med it Historisk register...Først paa Latine sammenskreffuet Aff Conrado Aslaco Bergensi. Nu menige Mand til gaffn, paa Danske udsat, mangesteds forbedret oc formeeret.
Kiøbenhaffn, Henrich Waldkirch, 1622
Nær samtidigt hldrbd. Ophøjede bind og skindtitel. Lille revne i de 2 nederste rygfelter. Titeblad med røskenramme og trykt i rød/sort. Lidt tæt beskåret. 90 blade (=180 pp.). Blad G1 mangler. Nogle brugsspor. Originaludgaven, som er ganske sjælden. "Bogen er et tidligt bidrag til den danske kirkehistorie (og norske). Den latinske udgave af værket udkom i København i året 1621, trykt af Henrik Waldkirch. Som professor i teologi ved Københavns Universitet, kom Aslaksen op at nappes med den myndige biskop Hans Poulsen Resen, der strengt hævdede den lutherske lære over for Aslaksens skjulte calvinisme." (Thesaurus II: 323). - Bibl. Danica I:150. Medindbundet (forrest) er Arild Huitfeldt: Den Geistlige Historie offuer alt Danmarckis Rige, Det er: En kort Crønicke huorledis Bisperne sammesteds, Oc den Christelige Religion udi disse Lande er forfremmet, opuort oc forekommen indtil vor tid. Sammeledis it register om de Norske Bisper. København, Niels Mickelsen, 1604. Med 102 blade (af 120, slutningen mangler, men titelblad foreligger).

Bang, Hans; Brahe Otthe: Ligpredicken offuer Otthe Brahe Axelssøn til Eluid, som bleff framsæt ... den 19. Julii, Anni 1611. Aff H. B. H. - Ligpredicken offuer Sten Rosensparre til Skarolt : Som bleff fremsat i den Hellig Aands Kircke i Kiøbenhavn, 1612. - 224 s.. - Hermed indb. - Kbh. (Heinrich Waldkirch), [1611-12]

Bartholini, Caspar: Illust. quæstionum philosoph. et medic. miscell. exercitatio disputationi secundæ ordinariæ et anniversariæ in academia regia hafniensi 7. Kal. Novembr. Anni MDCXIV. Publice subjecta: Præside Casp. Bartholino: Respondente Chritiano Stubæo Fridericiburgense. "Quæstio III. An analogia macrocosmi & microcosmi universæ hhilosophiæ & medicinæ fundamentum esse queat?" - Copenhagen: Henric Waldkirch 1614

Bartholini, Caspar: Illust. quæstionum philosoph. et medic. miscell. exercitatio disputationi quintæ ordinariæ et anniversariæ in academia regia hafniensi 6. Kal. Decembr. Anni MDCXVII. Publice subjecta: Præside Casp. Bartholino: Respondente Chritiano Laurentii Thverstedio. - question 2: "An in hominis demortui cadaverse vitæ adhuc sint reliquiæ?" - Copenhagen: Henric Waldkirch 1617

Bartholin, Caspar: Epigrammata extemporanea quae juvenis inter peregrinandum fudit Ex autoris dispersis chartis ollecta à M. Christ. Pet - Henrik Waldkirch, Copenhagen, 1621

Benedicht, Laurentz: [Gesangbuch] Geistliche Psalmen, Lieder und Lobgesänge, so gemeinlich in der Christlichen Kirchen gesungen werden : Allen frommen Christen zu nutz und gute, auff Deutsche und Dänische Sprach zusammengesetzt = Aandelige Psalmer, Viser oc Loffsange, som siungis almindelige udi den Christne Kircke : Alle fromme Christne til gaffn oc gode, tilsammen set paa Tydst oc Dansk Maak - Widmung: Sophia, Königin zu Dännemarck und Norwegen - ([14] Bl., 486 S., [8] Bl. : Tbl. r&s. ; 12°) - [Wolfenbüttel, Herzog-August-Bibliothek] - Kiobenhaffn : Waldtkirch, 1627 - Kopenhagen, Heinrich Waldkirch, 1627

Benedicht, Lorentz: Geistliche Psalmen, Lieder und Lobgesänge, so gemeinlich in der christlichen Kirchen gesungen werden : allen frommen Christen zu nutz und guth, auff deutsche und dänische Sprache zusammen gesetzt ... = Aandelige Psalmer ... / [udg. af Lorentz Benedicht], (xxviii, 426, xiv s.) - [Det Kongelige Bibliotek, Kopenhagen] - Kbh. : H. Waldkirch Arfv., 1632

Beuilling: Den ny Danske Psalmebog, met mange Christelige Psalmer: Ordentlig tilsammenset, formeret oc forbedret Aff Hans Thomissøn. Oc nu paa Ny prentet igen, alle Gudfryctige Christne til nytte, gaffn oc gode. - Derpå: Met Kong: Majest: Beuilling. Kiøbenhaffn, Hoss Henrich Waldkirch, 1611

- samme titel indtil ... Hans Thomissøn. Derpå: nu paa ny igien offuerseet, oc met nogle Psalmer formeeret, alle Gudfryctige Christne til nytte, gode oc gaffn. Prentet i Kiøbenhaffn, paa Henrich Waldkirchs egen Bekostning. 1628

- samme titel som udg. 1628 indtil ... gaffn. Derpå: Cum Gratia & Privilegio S. R. M. Prentet I Kiøbenhaffn, Hos Salige Henrich Waldkirchs Arffvinger, Anno M. DC. XXXIV, 1634

BIBLIA - FREDERIK II., Biblia. Det er Den gantske Hellige Scrifft, paa Danske, igen offuerseet oc Prentet effter Salige oc Höylofflige ihukommelse, Kong Frederichs den II Befalning. Met Register, Alle D. Lutheri Fortaler, hans Udlegning Braedden, oc Viti Theodori Summarier, Henrik Waldkirch, Köbenhavn 1588-89

Bible: [Testamentum novum ] Det Ny Testamente paa Danske Matth.: 17. Denne er min elstelige Søn. i huilcken ieg hassuer Behagelighed, hannem skulle i høre - (322, [6] Bl. ; 4o) - [Stuttgart, Württembergische Landesbibliothek] - Henrich Waldkirch Kiøbenhaffn, 1604

Bible: Tobie Bog paa Danske S., 382 S. - Henrich Waldkirchs Kiøbenhaffn, 1634

Birche Rett, Anno 1623, (20 s.) - [Juridisk Bibliotek, Aarhus Universitet] - Kbh. : hos Henr. Waldkirch, 1623

Brachrogge, Hans: Madrigaletti a III Voci. Libro Primo - Copenhagen: Henrico Waldkirch, 1619

BRAHE, Tyge (Tycho) 1546-1601, Oratio in De disciplinis mathematicis oratio publicata recitata in Academia Hafniensi anno 1574 et nunc primum edita, Copenhague, Heinrich Waldkirch, 161O

Breffue, som imellem kong. - Mayest. Udi Danmarck oc kong. Mayest. Udi Suerig ere udgangue fra novemb: maanit sidst forleden ind til nu. - ( 4:o. (20) s.) - Köpenhamn, Henrich Waldkirch, 1611 - Kopenhagen: Heinrich Waldkirch, 1611

BUGENHAGEN, JOHANNES. Vor Heriis Jesu Christi Pinis Döds oc aerefulde opstandelsis Historie... oc nu uddragen aff vor Danske Bibel ved Petrum. Palladium. Er her ocsaa Jerusalems oc Jödernis ynckelige Forstyrring etc. - Kbhvn.: Henrich Waldkirch u.ar. (ca. 1610).

The Coronation of King Christian IV of Denmark, 1596 Mara R. Wade [August Erich], Außfurliche und warhaffte Beschreibung Des Herrn Christians/ des Vierden dieses Namens Zu Koppenhagen den 29. Augusti Anno 1596. Copenhagen: Heinrich Waldkirch, 1597

CHRISTIAN IV. Forordning Om Handtvercks Drenge oc Svenne. Forordning om Handtvercks Drenge oc Svenne. 8 Pages. - Henrich Waldkirch, København 1612

Christian *1577-1648*; Dennemarcken, Norwegen, Kön. Mayest. zu: Copia, Des Recesses zwischen der Kön. Mayest. zu Dennemarcken/ Norwegen [et]c. Admiraln, Capitainen un Befehlichhabern, und der Stadt Lübeck Deputirten, auff der Reyde vor Travemünde auffgerichtet. - ([2] Bl. ; 4°) - [Herzogin Anna Amalia Bibliothek Weimar] - Copenhagen : Waldkirch, 1613

Christian *1577-1648*: Copia, Andtwortschreibens der Kön. Majest. zu Dennemarcken/ Norwegen/ [et]c. An die Römische Keyserliche Mayestet. - ([6] Bl. ; 4°) - [Herzogin Anna Amalia Bibliothek Weimar] - Copenhagen : Waldkirch, 1613 - Kopenhagen, Heinrich Waldkirch, 1613

Christian *1577-1648*: Copia, Andtwortschreibens der Kön. Majest. zu Dennemarcken/ Norwegen/ [et]c. An Burgermeistere und Raht der Stadt Lübeck. - ([7] Bl. ; 4°) - [Herzogin Anna Amalia Bibliothek Weimar] - Copenhagen : Waldkirch, 1613 - Kopenhagen, Heinrich Waldkirch, 1613

Christian *1577-1648*: Copia Antwortschreibens der Königlichen Majestät zu Dennemarcken/ Norwegen/ etc. An Bürgermeistere und Rathe der Stadt Lübeck. - ([8] Bl. ; 4°) - [Dresden, Sächsische Landesbibliothek / Staats- und Universitätsbibliothek] - Copenhagen : Waldtkirch, 1613

CHRISTIAN IV LOVSAMLING - Danmarckis: Rigens Ret: Oc Des Deele eller Forfølgning Anno MDCXXI (+) Birche Rett. Anno MDCXXIII (+) Konning Christian den Fierdis Recess, Uddragen aff atskillige Breffue oc Forordninger udi Kiøbenhaffn, Anno MDCXV ("Den lille Recess") (+) 85 originale Forordninger 1613-1628. - ((52);(20);(38) pp.) - Kiøbenhaffn, Henrich Waldkirch, 1613-28

Christian IV, King of Denmark and Norway, 1577-1648; [Denmark. Sovereign (1588-1648 : Christian IV)]: Danmarckis Rigens ret oc des deele eller forfølgning : anno MDCXXI. - ([52] p. ; 19 cm. (4to)) - [Library of Congress Washington] - Prentet i Kiobenhaffn hos Henrich Waldkirch, 1621? - Kopenhagen, Heinrich Waldkirch, 1621

Christian IV: Konning Christian IV`s Recess, uddragen aff atskillige Breffve oc Forordninger udi Eiøbenhaffn, Anno 1615. - Note: Haves i 3 forskellige Tryk, det ene trykt hos Waldkirch hermed indbundet talrige originale Forordninger fra Aarene 1615-43, de to andre hos Waldkirchs Arvinger. - Kiøbenhaffn, Henrich Waldkirch, 1615

Christian (Danmark, Konge, IV.) *1577-1648*: Articulsbrieff, Worauff vns von GOttes Gnaden Christian dem Vierdten zu Dennemarcken, Norwegen, der Wenden vnd Gothen König, Hertzogen zu Schleswig-Holstein, Stormarn vnnd der Diethmarschen Graffen zu Oldenburg vnd Delmenhorst, unsere sämptliche Officirer vnd Soldaten, zu Rossz vnd Fuß, sie seyn geworben, oder außgeschrieben, Dänische oder andere Nation, sich vnterthänigst verhalten, darauff schweren, vnd in allen Puncten sich schuldiger Gebühr bezeigen sollen, - ([17] Bl. ; 4°) - [München, Bayerische Staatsbibliothek; Wolfenbüttel, Herzog-August-Bibliothek] - Erstlich gedruckt zu Copenhagen, bey Heinrich Waldkirch, 1625 - Kopenhagen, Heinrich Waldkirch, 1625

Christian *1577-1648*: Articulsbrieff, Worauff Uns, von Gottes Gnaden, Christian, dem Vierdten, zu Dennemarcken ... König ... Unsere sämptliche Officirer und Soldaten ... Dänische oder andere Nation, sich unterthänigst verhalten, darauff Schweren, und in allen Puncten sich schüldiger gebühr bezeigen sollen. - ([20] Bl. ; 4° ) - [Göttingen, Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek] - Copenhagn : Waldkirch, 1625 - Kopenhagen, Heinrich Waldkirch, 1625

Christian *1577-1648*: Der Königl Mayest zu Dennemarck Norwegen etc. declaration Nebenst angehengten Urkunden und Beylagen ergangener Königlichen, Chur und Fürstlicher Schreiben : Darauß jedermenniglich zu erkennen gegeben wird, bey wehme der mangel bestanden ... - ([39] Bl. ; 4° ) - [Wolfenbüttel, Herzog-August-Bibliothek] - Copenhagen : Waldkirch, 1628 - Kopenhagen, Heinrich Waldkirch, 1628

Christian *1577-1648*: Der Königl. Mayest. zu Dennemarck Norwegen, etc. declaration Nebenst angehengten Urkunden und Beylagen ergangener Königlichen, Chur: und Fürstlicher Schreiben : Darauß jedermenniglich zu erkennen gegeben wird/ bey wehme der mangel bestanden, warumb bißhero im heiligen Römischen Reich und benachbarten Provintzien und Landen der edle Friede nicht wiederbracht und restabilirt worden ; Auß gnädigstem Befehl hochstermelter Königl: Mayest: in offenem Druck publiciret - ([36] Bl. ; 4° ) - [Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz; Wolfenbüttel, Herzog-August-Bibliothek] - Copenhagen : Waldkirch, 1628 - Kopenhagen, Heinrich Waldkirch, 1628

Christian *1577-1648*: Friedens Articul, Darauff Königliche Mayestatt zu Dennemarck, Norwegen etc. dero Gesandten den Frieden zu behandlen und zu acceptirn gnädigst instruirt. - ([4] Bl. ; 4°) - [Dresden, Sächsische Landesbibliothek, Staats- und Universitätsbibliothek] - Copenhagen : Waldkirch, 1629 - Kopenhagen, Heinrich Waldkirch, 1629

Daniae ac Norwegiae: Serenissimi Daniae ac Norwegiae ... regis declaratio cum adnexis probationibus et documentis regiarum electoralium et principalium literarum quae propterea omnium lectioni ... exponuntur : Serenissime ipsius Majestatis mandato typis publicis commissa atque impressa. - (30 Bl.) - [Dresden, Sächsische Landesbibliothek] - Hafniae : In Officina Henrici Waldkirch, 1628

Danmarckis: Rigens Ret: Oc Des Deele eller Forfølgning Anno MDCXXI (+) Birche Rett. Anno MDCXXIII (+) Konning Christian den Fierdis Recess, Uddragen aff atskillige Breffue oc Forordninger udi Kiøbenhaffn, Anno MDCXV ("Den lille Recess") (+) 85 originale Forordninger 1613-1628. - Kiøbenhaffn, Henrich Waldkirch (og andre ?), 1613-28

Danmarkis Rigens Ræt oc des Deele eller Forfølgning [10. Dec.] 1621, (51 s.) - [Det Kongelige Bibliotek, Kopenhagen] - Kbh. : Henr. Waldkirch, 1621

DANMARCKIS: RIGES RÆT: Oc Des Deele eller Forfølgning Anno MDCXXI. Prentet Kiøbenhaffn, Hosz Salige Henrich Waldkirchs Arffvinge, 1621. Liten 4to. (17,8 x 14,1 cm.). [36] s. / Birche Rett. Anno MDCXXIII. Prented i Kiøbenhaffn, Hoss Salige Henrick Waldkircks Arffvinger, 1623. [16] s. / Konning Christian den Fierdis Recess, Uddragen aff atskillige Breffue oc Forordninger udi Kiøbenhaffn, Anno MDCXV. Prentet i Kiøbenhaffn, Hosz Salige Henrich Waldkirchs Arffvinge, 1615. Til sammen 122 forordninger fordelt over vel 660 s. Bundet i ett samtidig noe slitt skb.

DANMARKS ÆLDSTE TRYKTE LOVSAMLINGER, Det samme er i endnu højere Grad Tilfældet i Melanchton: »Loci communes»-, oversat af Niels Mikkelsen Aalborg, [1622], som er »prentet udi Kiøbenhaffn paa Henrich Waldkirchs Bekostning oc findis hos hannem tilkiøbs, som angiver at være »prentet i Kiøbenhaffn hos Henrich Waldkirch Aar 1621

Danske Skrifter, Bd. 3, Paa Foden af Titelbladet: Cum Speciali Sereniss. Reg. Majest Dan.Frid. III. Gratia et Privil. Med større Sfyl end til forn. Tryckt i Kiøbenhaffn/ Anno 1666. Findis til kiøbs hos Christian Cassuben/ Bogh. udi S. Nicolai Kircke. En lignende Meddelelse findes paa Bogens sidste Blad. Exemplar paa det kgl. Bibliothek. - Prentet i Kiøbenhaffn/ hoss Henrich Waldkirch, 1602 og 1611

Danske Skrifter, Bd. 4, det typografiske Udstyr viser, at Bogen er trykt hos Hans Vingaard. Det eneste bevarede Exemplar findes paa det kgl. Bibliothek. - 4. Udgave 1626 . Titlen er: Druckenskabs | Affliußning/ | eller | Aarsage/ | Huorfor en | Christen aldeelis bør at sky oc fly den forma- | ledidede Drucken- | skab. | Nicol. Pallad. | Igiennem seet/ oc paa ny prentet. | I Kiøbinghaffn/ hoß | Henrich Waldkirch. |1626

Dauids Psaltere med D. Martini Lutheri Summarier - Kiøbenhaffn, Henrich Waldkirch, 1598.

Dauids Psaltere med D. Martini Lutheri Summarier (med Luthers Fortale). durch Martin Luther - Verleger: Kiøbenhaffn, Henrich Waldkirch, 1627

Den rette Judske Lowbog, : Nu Nylige offuerseet, Corrigerit oc Dansken forbedrit Aar 1590. Hermed indbundet: b) Christians III. Recess, Koldinghuss 1558. - Kbh., 1590, c) Frederich II Recess. - Kbh., 1590, d) Christian IV Recess Anno 1615. - Kbh.: H. Waldkirch, [s.a.], e) K. Frederich II’s Handfestning 1559. - Kbh., 1590, f) Gaards Rætten, huorledis holdis skal paa Kronens Slotte oc Gaarde etc. [Fredericksborg 1562]. - Kbh., 1590, g) Den Danske Søræt som K. Frederich II lod ugaa 1561. - Kbh., 1590, h) Forordning oc Skick, huorledis her effter holdis skal met Betler oc Staadere vdgiffuit 1588. - Kbh., 1590, i) Kg. Majestatz obne Breff, lydendis om hues almindelige Mandater oc Forordning, H. Maj. paabiuder, oc dog icke effterkommis Kbh. 1582. - Kbh., 1590, k) Register - [Statsbiblioteket Århus] - Kbh., 1590 [bis 1615]

Den rette Ordinants som paa Herre Dagen i Ottense bleff offuerseet oc beseglet, hvorledis Kircketienisten skal holdis udi Danmarckis oc Norgis Riger oc de Hertugdomme Slesvig, Holsten. Met de sex oc tive Artickle, som bleffue samtycte oc beseglede i Ribe / aldelis igiennem seet paa ny met flijd ... - (159 bl. : ill.) - Prented i Kiøbenhaffn/ hoss Henrich Waldkirch. Anno M.DC.XVII., 1617

Den rette Ordinants som paa Herre dagen i Ottense bleff offuerseet oc beseglet, huorledis Kircketienesten skal holdis, met de sex oc tiue Artickle, som bleffue samtycte oc beseglede i Ribe. - Aldeles igiennem Seet paa ny met flijd, ord fra ord, effter de rette beseglede Originaler. - Hermed indbundet: b) Instruction oc Beskeed, paa den Visitatz vdi Saxen til Guds Ords Tienere i Meenighederne, om den Christelige Lærdom, vdsæt paa Latinske Sprock aff Johan Pomer ... 1538, siden offuerseet oc tryckt igien ... 1608, Oc nu vdsæt paa Danske / [Phil. Melanchthon]. - Kbh., Prentet aff Salomone Sartorio, 1619 - (176 S.) - [Det Kongelige Bibliotek] - Kbh. : hoss Henrich Waldkirch, 1617 [1619]

Den rette Ordinants som paa Herre Dagen i Ottense bleff offuerseet oc beseglet, hvorledis Kircketienisten skal holdis udi Danmarckis oc Norgis Riger oc de Hertugdomme Slesvig, Holsteen. Met de sex oc tive Artickle, som bleffue samtyckte oc beseglede i Ribe : aldelis igiennemseet paa ny met flijd ... - Herm. indb. : Kongelige Mayestatis Ordinantz liudendis om Ecteskabs Sager.. - (159 bl. : ill.) - Prentet i Kiøbenhaffn/ Hoss/ Salig Henrich Waldkirchs Arffuinger. Anno M.DC.XXXX. - Kopenhagen, Heinrich Waldkirch 1640

Det Ny Testamente paa Danske. Original: Testamentum novum (daen.) - 322, - Kiøbenhaffn : Waldkirch, 1604

Denmark: Forordning oc skick, huorledis her effter holdis - skal met adelens bryllupper offuer alt Danmarckis rige : vdgiffuet aar 1603. - Issued by King Christian IV, June 30, 1603. - Other authors: Denmark. Sovereign (1588-1648 : Christian IV) - ([8] p. ; 19 cm. (4to)) - [Library of Congress Washington] - Prentet i Kiøbenhaffn : Hos Henrich Waldkirch, M.DC.III. - Kopenhagen, Heinrich Waldkirch 1603

Denmark: Konning Christian de Fierdis recess, vddragen aff atskillige breffue oc forordninger vdi Kiøbenhaffn, anno MDCXV. 1615. Weitere Autoren: Denmark. Sovereign (1588-1648 : Christian IV) - ([40] p. (the last leaf blank) ; 18 cm. (4to)) - [Library of Congress Washington] - Zusammengebunden mit: Den rette judske lowbog. Prentet i den kongelige stad Kiøbenhaffn : [Salomon Sartor], 1590 [i.e. between 1612 and 1619] - Prentet i Kiøbenhaffn : Hoss Henrich Waldkirch, 1615? - Kopenhagen, Heinrich Waldkirch 1615

DI GIOVANNI BRACHROGGE, Musico della Maestà Di Dania Norvegia etc. Madrigaletti a III. voci. LIBRO PRIMO. Novamente composti et dati in luce. In Copenhagen, Appresso Henrico Waldkirch. M. DC. XIX. - Kopenhagen, Heinrich Waldkirch, 1619

Dibuadius, Georgios Christophoros: Speculum sacerdotii sive commentarius in priorem epistolam Pauli apostoli ad Timotheum. - Wilhelm Antonius (forlaeggere: M. Joan Alburgensis (Hans Alborg) & Henrich Waldkirch i Kobenhaven), 1599

Dibuadius, Georgios Christophoros: Enarratio psalmi CXXII, inscripta sacro, et venerando verbi diuini ministero, quod est in Dioecesi Sielandica, Episcopo, Praeposuis, Pastoribus, & Collegis seu Sacellanis & his adjunctis diaconis, dominis, frairibus in Isev Christo - Typis Henrici Waldkirchij, Hafniae, M.D.CCII (1702?) 1602?

Dybvad, Jørgen: Specvlvm sacerdotii; siue Commentarivs in priorem epistolam Pavli Apostoli ad Timothevm / a Georgio C. Dibvadio. Varianttitel Speculum sardotii sive commentarius in I. epistolam Pauli ad Timotheum. - : , 1599

Dybvad, Georg Christoph: SPECVLVM SACERDOTII; Siue COMMENTARIVS IN PRIOREM EPISTOLAM PAVLI APOSTOLI AD TIMOTHEVM; Quo pii & salutaris pastoris imago viuis coloribus depingitur, A GEORGIO C. DIBVADIO, S S. Theologiae D. & in inclyta Academia Hafniensi Professore. ... - (380 S. : D. ; 8) - [Budapest, Országos Széchényi Könyvtár (Nationalbibliothek)] - 1599. HANOVIAE Apud Guilielmum Antonium, impensis M. Ioan. Alburgensis & Henrici Waldkirchii, bibliopol. S. R. Daniae. - Henric Waldkirch, 1599

En gantske kort Extract offuer den store Lycke oc Seyeruinding, som den Herre Zebaoth maxen paa tre Maaneders tid, haffuer voris allernådigste Herre oc Konning, Konning Christian den IIII. ined velsignet vdi Smaalandene vdi Suerrige - Ved And. Christenssøn Arrh. Kiøbenhaffn, Hoss Henrich Waldkirch, 22. Aug. Anno 1611

En kaart Undervisning, hvorledes mand sig forholde skal i denne farlige tid, baade til at præservere dem som endnu ere fri fra denne omgans Pestilentze, saa oc til et hielpe oc curere dem som der med ere befengde ; stillet aff Facultate Medica her i Kiøbenhaffn, (32 s.) - [Det Kongelige Bibliotek, Kopenhagen] - Prentet nu paa nye i Kiøbenhaffn hoss Henrich Waldkirch, 1619

EN KIRCKE ORDINANZ/ Huor effter alle/Baade Geistlige of Verdslige vdi Norgis Rige/skulle sig rette oc forholde/Giffuit Aar 1607. Her hoss findes oc Tryckt/Forordning om Ec-teskabs Sager/Huor effter alle Capitteler vdi Norge skulle haffue sig at rette/Giffuit Aar 1582. (1. utgave). Prentet i Kiøbenhaffn/Hoss Henrich Waldkirch. Kiøbenhaffn 1607

En Ligpredicken Aff den 90 Psalme, som er skeet oc holden, vdi Bare Sognekircke her i Skaane, den 16 dag Maij, Anno 1602. den Søndag Exaudi offuer Erlig oc Velbyrdig, nu salig met Gud, Fru Mette Vlffstands Ligs begraffuelse, vdi mange Velbyrdige Personers, oc andre gaat Folckis næruerelse, baade aff Geistlig oc Verdslig stat, som da forsamlede vaare. - Kbh. Henrich Waldkirch, 1603

Enchiridion, En liden Catechismus, eller Christelige Lærdom : gantske nyttelig for alle Sognepræster oc Predickere, Ocsaa for Børn oc unge Folck - [Det Kongelige Bibliotek, Kopenhagen] - Kbh. : Prentet hos Henrich Waldkirch, [s.a.] ca. 1601

Erich, Augustus: Christians des IV ten Krönung. Aufzfürliche und warhaffte Beschreibung des durchläuchtigften grosmechtigen und hochgebornen fursten und herrn herrn Christians des Vierden diefes namens zu Dennemard, Norwegen der Wenden und Gotten Roniges herzogen zu Schlefswig-Holstein Stormarn und der Dittmarfchen Graten zu Oldenburg und Delmenhorft. Zu Koppenhagen den 29. Augusti Anno 1596 glücklich geschehenen Königlichen Krönung : Sambt vmbstentlicher erzelung/ was kurtz zuvor/ bey/ vnd nach demselben Actu/ denckwürdiges fürgelauffen / Mit besonderm fleiß obseruirt vnd gefasset durch Höchstgedachter Kon. May. Diener ... Augustum Erich. - Gedruckt zu Koppenhagen/ mit Kön. May. begnadung nicht nach zudrücken. 1597. - Gedruckt zu Kopenhagen durch Matz Weingardt Anno 1597. Vnd findt Mands zu Kauff bey Heinrich WaldKirch Bürger vnd Buchführer daselbst auff sein eigen bekostung.. - (104 Bl.) - [Wolfenbüttel, Herzog August Bibliothek] - Koppenhagen (forlaegger Henrich Waldkirch, gedruckt zu Koppenhagen durch Matz Weingardt) 1597

Erich, August: CHRISTIAN IV`S KRONING - Festivalbook - Erich, August. Klarlige oc Visse Beskriffuelse, Om den Stormectige, Høybaarne Førstis oc herris, Herr Christians den Fierdis, Danmarckis oc Norgis... Kongelige Kroning, som lycksaligen bleff holden udi Kiøbenhaffn, den 29. Augusti, Anno 1596... Fordansket, oc met Kroningens ceremønters Udlæggelse... ved Andream Benedictum Dallinum - ([106] bl.) Kbhvn., Henrich Waldkirch, 1598

FABRIS, SALVATOR: FENCING - FECHTKUNST. Della vera pratica & scienza d`armi libri due nel primo de quali si tratta di fondament della spada sola. Le raggioni di spada, e pugnale. & Di spada, e coppa. Nel secondo. Si dà regole per ferire il nemico subito posto mano alla spada. Altre di cosi subita rissolutione con spada e pugnale. & Altre ancora per ferire senza fermarsi con spada, e pugnale. Il tutto in questa seconda editione Non solo descritto: ma rappresentato all vista da cento, e novantacinque figure di rame diligentissimamente intagliate. - (ca. 15x18 cm.; 3 ff., 256, 2 pp.) - printed in Copenhagen by Henrik Waldkirch in 1606

Fundatz oc Anordning paa det Kongelig Adeligt Academie udi Soer : Anno M.DC.XXIII. Varianttitel: Privilegia Statuta, seu Leges Regiæ Eqvestris Academiae Soranae indulta A. M.DC.XL.III. / I marginen A3 recto: "Børlum Kloster". På A4 verso u.m.: "Riligion". Kustoden på næstsidste side: "delknech=" / Med håndskrevne tilføjelser på forreste inderperm og på titelbladets og sidste blads rectosider. Den trykte del af bogen med håndskreven paginering: 233-263. Desuden rummer bindet et håndskrevet tillæg på 30 sider indeholdende en indledning på dansk og "Privilegia Statuta, seu Leges Regiæ Eqvestris Academiae Soranae indulta A. M.DC.XL.III" på latin. - ([31] s. (arksign. A-D[4])) Fortale - [Det Kongelige Bibliotek, Kopenhagen] - Kiøbenhaffn : hoss Henrich Waldkirch, [1623]

Hemmingsen, Niels: Liffsens Vey: Det er En Vis oc Christelig Vnderuisning om huad det Menniske skal vide, tro oc giøre, som det euige Liff vil indgaa ..., Varianttitel: Livsens Vej, (280 bl.) - [Det Kongelige Bibliotek, Kopenhagen] - Kbh. : Henrich Waldkirch, 1599

Hemmingsen, Niels: Reravius, Rasmus Hansen: Postilla eller Forklaring offuer Euangelia som almindelige om Søndage oc andre Hellige dage, predickis i den Christne Kircke, udi Danmarck oc Norge : Først screffuen paa Latine, Oc nu paa det ny offuerseet oc merckelige forbedret / aff Niels Hemmingssøn ; vdsæt paa Danske aff Rasmus Hanssøn R[eravius], - Part 1 : indeholder Euangelia, fra Aduent, til Pintze dag. - Part 2 : ... indeholder alle Euangelia fra Pintzedag til Aduent, Ocsaa disligeste Hellige dagis Euangelia. - (Part 1-2, 194, 208 bl.) - [Det Kongelige Bibliotek, Kopenhagen] - Kbh. : Prentet hos Henrich Waldkirch paa sin egen Bekaastning, 1600 - Kopenhagen, Heinrich Waldkirch, 1600

Hemmingssøn, Niels; Reravius, Rasmus Hansen: Postilla Eller Forklaring offuer Euangelia som almindelige om Sondage [!] oc andre Hellige dage, predickis i den Christne Kircke, udi Danmarck oc Norge / først screffuen paa Latine, Oc nu paa det ny offuerseet oc merckelige forbedret aff Niels Hemmingssøn, D. ; Alle Gudfryctige Christne i Husholdning Husbonder oc Hustruer, Oc alle andre, som Danske Tungemaal forstaa kunde, til vilie oc tieniste, udsæt paa Danske, aff Rasmus Hanssøn, R[eravius] - Variantentitel: Postilla Eller Forklaring offuer Euangelia som almindelige om Søndage oc andre Hellige dage, predickis i den Christne Kircke, udi Danmarck oc Norge. - Part 1 : indeholder Euangelia, fra Aduent, til Pintze dag. - 1612 - Part 2 : ... indeholder alle Euangelia fra Pintzedag til Aduent, Ocsaa disligeste Hellige dagis Euangelia. - 1612 (i kolofonen: 1613) - (Part 1-2 i 1 bd.) : ill., portr. - [Det Kongelige Bibliotek, Kopenhagen] - Kbh. : prentet hoss Henrich Waldkirch, 1612-1613

Hemmingsen, Niels: Om Ecteskab. At 1. Betencke. 2. Begynde. 3. Fuldkomme. 4. Leffue udi. - (8vo. 434 p. + reg.) - Printed i Kjøbenhaffn, Heinrich Waldkirch 1626

HORSENS, JACOB ALBRETSØN. En kort Underujsning Om Tienere Oc Tiunde: Det er, Huorledis Tienere oc Tiunde bør at skicke sig imod deris Hosbonder oc Hustruer som de tiene, Oc huorledis Hosbonder skulle skicke sig imod sine Tiunde igien.... - Yderst sjældent Waldkirch-tryk af ganske stor kulturhistorisk interesse, da bogen var bestemt til at oplæses under måltidet for tyendet, idet "Jeg troer icke, at der nogen tid siden verden bleff skabt, vaar saadanne kære oc klagemaal offuer Tienere, Piger oc Drenge som nu ere". "Skriftet bærer vidnesbyrd om forfatterens store omfattende kundskaber, og da den indeholder mange træk fra det daglige liv, kaster den et godt lys over datidens kulturforhold" (Bjørn Kornerup). - ((24),202 pp. + Registre (14) pp.) - Kiøbenhaffn, Henrich Waldkirch, 1610

Huidtfeldt, Arild: Kong Hans Krønicke, som var Danmarckis Suerigis, Norgis, Vendis oc Gotthis Konge. Hertug udi Slesvig, Holsten, Stormarn oc Dytmersken, Greffue udi Oldenborg oc Delmenhorst: Som regerede i 32 Aar fra Anno 1481 oc til Anno 1513. - ([8] Bl,, 309 S,, [15] Bl.) - [Berlin Humboldt-Universität] - Henrich Waldkirch: Kjøbenhavn 1599

Huitfeldt, Arild: Historiske Skriffuelse om huis sig haffuer tildraget under den stormægtige første oc Herre Christian den Første. Danmarckis, Suergis, Norgis Konge. - (8vo. 10 bl., 285, (23) p.) - [Berlin Humboldt-Universität] - Seltene dänische Chronik, behandelt die Jahre 1448-1481. - Henrich Waldkirch: Kjøbenhaffn 1599

Huitfeldt A: En kaart Chronologia. 1. Part. Som indeholder Canuti VI histori, kong Voldemar den II. Seyer kallid, Erik den v. Plougpenge kallid, Abels, Christophort i. oc kong Erick Glippings, som forbleff slagen i Finderup. Kjøbenhaffn: Henrich Waldkirch 1600

Huidtfeld, Arild: Den anden part. Chronologiae, continuatz, oc forfølge på vore Danske historier siden Saxo døde. København: Henrik Waldkirch 1601.

Huidtfeld, A: Den Tredie Part. Chronologiae, Continuatz, oc Forfølge på vore Danske Historier, siden Saxo døde. Indeholdendis Kong Oluffs Histori, Dronning Margretis, Kong Erichs aff Pomern, oc Kong Christoffers aff Beyeren fra Aar 1370 oc til 1448. som er 78 Aars Historier. Kjøbenhaffn: Henrich Waldkirch 1603

KIRKEORDINANS/DANMARK & NORGE - CHRISTIAN III. Den Rette Ordinants Som paa Herre dagen i Ottense bleff offuerseet oc beseglet, Huorledis Kircketienisten skal holdis udi Danmarckis oc Norgis Riger, oc de Hertugdomme Slesuig/ Holsten. Met de sex oc tiue Artickle, som bleffue samtyckte oc beseglede i Ribe. S. 159+(9) - Henrich Waldkirchs Arvinger, København 1640.
blade + tillæg: (Frederik IIs) Ordinantz liudenis om Ecteskabs Sager + (Christian IVs) Forordning Om Kirckens Embede oc Møndighed mod ubodferdie, Samt om atskillige Geistlighedens Forhold (trykt af Heinrich Waldkirch 1629). Med træskåret portræt af Christian III samt træskåret planche med det danske Rigsvåben.

[Kong Davids Psalter] K. Davids Psalter : sangvijß udsat under hundrede oc nogle Melodier oc Toner, som i vore Danske Kircker brugelike erre. - Anden Ed.. - 288 Bl.; - [Stuttgart, Württembergische Landesbibliothek] - Kiøbenhaffn : Waldkirch, 1627

Kongsberrig, Peder Nielsøn: [Norway. Laws, statutes] Den norske lowbog : offuerseet, corrigerit oc forbedrit anno M.DC.IIII ... / Peder Nielsøn Kongsberrig. - (1 p.l., [370] p. 19 cm.) - [Freiburg, Max-Planck-Institut für Ausländisches; Library of Congress Washington] - Prentet i Kiøbenhaffn / hos H. Waldkirch / 1604. - Kopenhagen, Heinrich Waldkirch, 1604

Konning Christian Den Fierdis Recess, uddragen af atskillige Breffue oc Forordninger udi Kiøbenhaffn Ao. 1615 (37 s.) - Kbh. : hos H. Waldkirch, [16--?] (ca. 1630)

Lagabøter Magnus: Det var Magnus Lagabøter sin Landslov frå 1274 som låg til grunn for utarbeidinga av Christian IVs nye lovbok i 1604. Denne utgåva av Landslova er frå om lag 1590. Saman med eit kongeleg sirkulære datert 4. juni 1605 vart lovboka sendt til dei tolv lagdøma i Noreg i trykt utgåve. Originalutgåva vart trykt hos Henrich Waldkirch i København. 1605

Lauritzssøn, Christen: En Predicken Som skeede Udi ... Margrete Rewentlows ... Begraffuelse ... udi Jordløsse Kircke. - København: Henrik Waldkirch, 1607

Lauridssøn Niels: Guds Børns tuende Boliger ... : fremsætte udi ærlig, velbyrdig oc salige Mands Christen Skiel til Fusingøe ... Hans Begraffuelse udi hans Sogne Kircke Ollum den 7. Octobris anno 1595 / aff Peder Jespersen Viborrig - Hermed indbundet : Veri Christiani persona & fortuna. = Om en ræt Christens Person oc Lycke, det er huorledis hand bliffuer rætfærdig formedelst Troen oc Tien Gud i en Got Samvittigheds Rætfærdighed ... : ærlig oc velbyrdig salig Fru Margrethe Brahes til Bisstrup, salig oc velbyrdig Christen Skeels til Fussingø efterladte Husstrues Liigs nedersættelse i S. Mortens Kircke i Randerhuss den 24. Dag Martii Anno 1614 / i Prædicken fremsat aff Niels Lauridssøn. - [Statsbiblioteket Århus] - Kbh. : Henrich Waldkirch, 1595

Lauritzsøn Niels: Trøst oc Raad ... : aff den 130. Psalme faaregiffuen udi erlig, velbyrdig oc salig Frue Christine Rosenkrantzis, erlig oc velbyrdig Niels Skrams til Werup etc. kiere Husfruis Begraffuelse / ved Niels Lauritzsøn. - Noter: Christine Rosenkrantz. - ([88] bl. : ill.) - [Statsbiblioteket Århus] - Kiøbenhaffn : Henrich Waldkirch, 1600 - Kopenhagen, Heinrich Waldkirch 1600

Lauridsen, Peder: Catechismus : En sand Eenfoldig oc ordentlig forklaring offuer Catechismum, som er vor Christelige religions oc saligheds Lærdoms korte Sum oc faste Grunduol ... / Ved Peder Lauritzøn. - Igiennem seet paa ny med fliid - ([XVI], 383 s.) - [Det Kongelige Bibliotek, Kopenhagen] - Kbh. : Prentet ... hoss Henrich Waldkirch paa sin bekostning Oc findis hoss hannem til Kiøbs, 1608 - Kopenhagen, Heinrich Waldkirch 1608

Leffnetz Compasz, En nyttig Hussbog: Kaldis retteligen Leffnetz Compasz / som indeholder mange skøne / victige Lærdomme / Atvarsler oc Paamindelser / som en huer Christen Ven kand rette sit Liff oc Leffnet effter: Er tilsammen skreffuen aff mange atskillige Bøger met smucke Historier formenget / lystig at læse / baade til Lærdom oc Tids fordriffue: Saa at en huer skal vel finde en rette Snor at vandre effter / som haffuer lyst til at leffue retsindelig / dog huer oc en behager sin Vjsz vel: Met stor flijd transfereret oc vdsat aff Tydsken oc paa vort Danske Tungemaal: Aff Claus Porsz / til Øllingxøe. - Prentet i Kiøbenhaffn / Hoss Henrich Waldkirch / Aar 1613

Longomontanus, Christian Sørensen: Cyclometria ex Lunulis reciprocè demonstrata : Unde tam Areae, quàm Perimetri circuli exacta dimensio, & in numeros diductio sequuta est, hactenus ab omnibus Mathematicis unicè desiderata / Inventore Christiano S. Longomontano. - (83 S. : graph. Darst.) - [Freiburg, Universitätsbibliothek; Dresden, Sächsische Landesbibliothek] - Hafniae : Henrich Waldkirch, 1612

Luther, Martin: Bible: Dauids Psaltere met D. Martini Lutheri Sumarier - Henrich Waldkirch, Kiøbenhaffn, 1598

Luther, Martin: Bible: Det Ny Testamente paa Danske Matth.: 17. Denne er min elstelige Søn. i huilcken ieg hassuer Behagelighed, hannem skulle i høre Henrich Waldkirch, Kiøbenhaffn, 1604

Luther, Martin: Bible: Dauids Psaltere met D. Martini Lutheri Summarier [med M. Luthers Fortale], (ca. 200 Bl.) - [Stuttgart, Württembergische Landesbibliothek] - Henrich Waldkirch, Kiøbenhaffn, 1614

Luther, Martin: Catechismus minor M. Luth. Pro pueris ; Den liden (eller mindre) Catechismus D. Mart. Luth. For Børn, - Hafniæ : Henr. Waldkirch, 1616

Luther, Martin *1483-1546*: [Predigtsammlung]; Enarrationes, Sive Postillae Martini Lutheri Maiores : In Lectiones, Quae Ex Evangelicis Historiis, Apostolorum Scriptis, aliisque Sacrae Scripturae locis desumptae, per universum annum ... recitantur, ... iuxta exemplar quod, postremo recognitum, cum Praefatione Lutheri, exiit Basileae, per Joan. Hervagium, anno Salutis human[a]e, M.D.XLVI. mense Martio: excusae Quibus, Praeter Tunc Primum Adiectas aliquot Homilias, accesserat etiam Apologia Graecorum de Igne Purgatorio, exhibita in Concilio Basiliensi, per Joannem Hartungum Latinitate donata ... - Beteiligt: Hartung, Johann *1505-1579*; Beiträger: Resenius, Johannes Paulus. - ([5] Bl., 1051 S., [6] Bl. : Tbl. r&s. ; 2°) - [Wolfenbüttel, Herzog-August-Bibliothek] - Hafniae : Waldkirchius ; Francofurti : Hoffmannus, 1617 - Kopenhagen ; Frankfurt, Main; Waldkirch, Heinrich; Hoffmann, Nikolaus , 1617

Luther, Martin: Bible: Dauids Psaltere med D. Martini Lutheri Summarier [med Luthers Fortale] - Henrich Waldkirch, Kiøbenhaffn, 1627

Lyschander, Claus Christoffersen: - Synopsis historiarum Danicarum. En kort summa ouer den Dansche historia fra verdens begyndelse til nerverendis og nu regerendes stormaegtige Förstes, Herr Christian den Fierdis, Danmarches, Norges, Vendes og Gottis etc. Konnings tid og regemente. Forfatted udi de Dansche Kongers Slegtebog, saa meget mand af gamle og sandferdige Dansche, Cimbersche, Gothische, Italiansche, Hispansche, Frantzosche, Engelsche, Schotsche, Langobardische, Normannische, Polsche, Tiutsche, Saxische, Frisische etc. historier, antiquiteter og documenter haver at forfaren, af Claudio Christophoro Lyschandro. 706 S. - [Det Kongelige Bibliotek, Kopenhagen] - Kopenhagen, Henrich Waldkirch, 1622

Lyschander, Claudius Christophorus: Stormectige oc høybaarne Førstis Her Christian den Femtis, Danmarckis, Norgis, Wendis oc Gottis udualde Konnings ... : Udvellelsis oc Hyldings Historia, kortelige oc enfoldelige beskreffuen Deo, Principi et Posteritati / Aff C. C. L. - (76 S.) - Kbh. (Henrich Waldkirch), 1623

Martini, Lucas / Habermann, Johann: Alle christelige oc dyckelige jomfruers aerekrantz : vdi huilcken alle Deris Dyder, formedelst de almindelige Krantzeblomster oc Vrter, affmalis oc forklaris / bescreffuen aff Luca Martini ; met Ioannis Avenarii Fortale - [Det Kongelige Bibliotek, Kopenhagen] - Kiøbenhaffn : prentet ... hos Henrich Waldkirch, 1614 - H. Waldkirch, Copenhagen, 1614

Medelby, Poul Andersen: Ungdommens Gudelig forlystning vdi Kort oc god forklaring offuer Børne Lærdommen : sammenskreffuen aff den hellige Skrifft, Ungdommen til Saligheds Forbedring / aff Povel Andersøn Medelby. - Kbh. : Prentet hos Henrich Waldkirch, 1621

Medelby, Povel Anderssen: En liden Børneforklaring offuer vor Herris Jesu Christi ærefulde Opstandelsis Historie, oc offuer det 15. Capitel, den første Epistels til de Corinther, oc offuer vor Herris Jesu Christi Himmelfarts glædelige Historie / oc offuer ... Sammenskreffuen ved Guds Naadis bistand aff den hellige Skrifft ... aff Povel Anderssen Medelby. - (902 s.) - [Statsbiblioteket, Århus] - Kbh. : Henrich Waldkirch, 1627 - Kopenhagen, Henrich Waldkirch, 1627

Melchiorsen, Baltzer, Schwartz, Matthæus: Forget mig icke, er mit Naffn : Det er: Kast mig icke vnder Bencken. Nogle Aandelige oc Christelige Bø[ner], Formaning oc S[pro]ck daglige at ha[ffue] for Øyen / Mattheum Schwartz ; Oc nu nylige fordansket oc formeret met nogle skøne Afften oc Morgen Signelser ...aff Baltzer Melchiorsøn - [Det Kongelige Bibliotek] - Kbh. : Henrich Waldkirch, 1598

Mogensen, Hans / Luther, Martin: De Tolff Patriarchers Jacobs Sønners Testamenter etc. / [fordansket af Hans Mogenssøn] De hellige Tolff Apostlers Fødselsstedt, Lærdom, Tro, Leffnet / Martin Luther. - Kbh.: Henrich Waldkirch, 1601

Mogens Pedersøn: Pratum Spirituale 1620, Samlingen "Pratum Spirituale" fra 1620 er en af hovedværkerne inden for danske kirkemusik med en messe, salmer og motetter.
I. Kyrie / Gud Fader aff Himmerig
II. Alleniste Gud. Der hand haffuer giort i Jorderig
III. Grates nunc omnes reddamus Domino Deo
IV. It barn er fød I Bethlehem
V. Wi tro allesamen paa en Gud. Himmels skabere oc Jordens
VI. Kyrie. Gud Fader forbarme dig offuer oss
VII. Victimæ paschali laudes
VIII. Jesus Christ vor Frelsermand
IX. Min Siel nu loffue herren
X. Allen til dig Herr` Jesu Christ
XI. Jesu Christ dig tacke vi
XII. Kyrie / Gud Fader der allsomhøyeste trøst
XIII. Nu bede vi den Helligaand
XIV. Kom Hellig Aand O Herre Gud
XV. Ieg raaber til dig ô Herre Christ
XVI. Fra mennisken haffuer ieg vend min hu
XVII. Ieg vil mig Herren loffue
XVIII. Mit hierte hui gremmer du dig
XIX. Vor Gud hand er saa fast en borg
XX. O Herr` frels mig oc døm min sag
XXI. Vaare Gud icke med oss denne tid
XXII. Beklag` aff all min sinde
XXIII. Loffuer Gud i fromme Christne
XXIV. Fader vor vdi Himmerig
XXV. Aff dybsens nød raaber ieg til dig
XXVI. Om Himmerigs rige saa ville vi tale
XXVII. Jesus Christus er vor salighed
XXVIII. Beholt oss Herre ved dit ord
XXIX. Siunge vi aff hiertens grund
XXX. Forlæ oss med fred naadelig
XXXI. Naar min tid oc stund er forhaand
RESPONSORIA DANICA. Oc med din Aand
XXXII. MISSA. QUINQUE VOCUM
XXXIII. Ad te levavi oculos meos
XXXIV. Deus misereatur nostri Deus
XXXV. Laudate Dominum de cœlis
RESPONSORIA LATINA. Et cum Spiritu tuo
Registre
Errata
Kiøbenhaffn : Heinrich Waldkirch, 1620

Moller, Martin: KUNSTEN AT DØ [DIE KUNST zu sterben] Ein Handbuch. Manuale de Praeparatione ad Mortem. Det er: En håndbog. En Skøn Oc meget nyttelig Betractelse, Ideligen at betencke, hvorledis it Menniske skal Christeligen leffve, oc Saligen dø. - (811 S.; 8 º) - [Die Königliche Bibliothek, Kopenhagen] - København: Henrik Waldkirch, 1610, udg. af Salomon Sartor 1613 - hrsg. von Salomon Sartor 1613, Kopenhagen: Henrik Waldkirch, 1610
Möllers Buch hatte ein großes Publikum in den protestantischen Gebieten in Deutschland und in Dänemark, erstmals im Jahre 1610. Moller betont, dass der glückliche Tod nur stattfinden kann, wenn man eine christliche Lebensweise lebt. Das Buch besteht aus Textstücken und Gebeten für Lesungen in verschiedenen Situationen.

Munk, Jens: Navigatio, septentrionalis Det er: OmSeiglads RelationsEller Bescriffuelse ocReyse paadenne Nordvestiske Passagie, somnukaldisnova Dania (der ist: Relation oder Beschreibung der Navigation und des Reisens in den Nordwestdurchgang, der jetzt Nova Dania genannt wird).
Jens Munk (1579-1628) war der Anführer einer Expedition, ab Mai 1619 auf der Suche nach der Nordwest-Passage nach Asien laufende Route im Norden von Amerika. Die Männer waren gezwungen, in der Hudson Bay zu überwintern. 61 von 64 Männern erlagen dem Skorbut. Jens Munk war unter den Überlebenden, und nach seiner Rückkehr veröffentlichte er diese Aufzeichnungen der anstrengenden Expedition. - 18.7 x 14.2 cm.
Kopenhagen: Henrich Waldkirch, 1624

Nicolaus, Hermannus: Theses ex Ecclesiaste Salomonis de hominis felicitate in quibus speciatim expenditur quaestio capitis primi - Typis Henrici Waldkirchij, Hafniae, 1613

Nicolaus, Hermannus; Disputatio II. ex Ecclesiaste Salomonis peri eudaimonias in qua expenduntur quaestiones Secundii & Tertij capitis - Henrici Waldkirchii, Hafniae, 1616

Nielsen, Herman; Dispvtatio de fine bonorum ex psalmo primo recte constituendo - Typis Henrici Waldkirchii, Hafniae, 1611

Nielsøn, Hans: Sørgeligt Spectackel oc Vundertegn ... (Copenhagen: Henrich Waldkirch, 1625) Bound together with Hans Nielsøn is Peder Nielszøn: Blods Tegn i Grested i Holboe Herret (Blood Sign in Grested in Holboe County). Copenhagen: Henrich Waldkirch, 1625

Nogle udvalde Bøner, som mand kand bruge om Morgenen oc Afftenen, oc ellers effter Tidsens leilighed, (24 s.) - [Det Kongelige Bibliotek, Kopenhagen] - Kbh. : Henrich Waldkirch, 1611

Nogle christelige vdkaarne Bøner at bruge i allehaande Nød oc Fristelse. Disligeste nogle trøstelige Ordsprock oc Exemple aff den Hell. Scrifft. Varianttitel: Nogle Christelige Udkaarne Bønner. - [Det Kongelige Bibliotek, Kopenhagen] - Kbh. : Heinrich Waldkirch, 1624

Nogle udvalde Bøner, som mand kand bruge om Morgenen oc Afftenen ....(daen) - (20 [vielm. 26] S.;) - [Stuttgart, Württembergische Landesbibliothek] - Kiøbenhaffn : Waldkirch 1627. - Kopenhagen, Henrich Waldkirch, 1627

Nogle Bøner som brugis Aarligen vdi Kircken aff Prædickestolen oc for Altered, paa bestemte Tider, ([4] s.) - [Det Kongelige Bibliotek, Kopenhagen] - Kbh. : Henrich Waldkirch, 1637

Om Børne- lærdoms Visitatz i almindelighed. Oc om eenfoldig Skrifttemaal / med nogle nyttige Spørsmaal der hos. Efter D. M. L. rette meening og vijs i dend HErris
Jesu Naffn. Marc 10. v. 14. Lader de smaa Børn komme til mig / oc formeener dem det icke. Thi Guds Rige hører saadanne til. Prentet i Kiøbenhafn / hos Henrich Waldkirch / Aar, 1627

Pangratius; M. Andreas: Postilla : det er Udleggelse offuer Søndagis oc hellige Dagis Epistler udi korte Spørsmaal oc Gensvar for Ungdommen ... / skreffuen paa Tydske ved M. Andream Pangratium; fordansket oc.. beskicket ved Andream Benedictum Dallinum - (334 bl.) - [Statsbiblioteket Århus] - Kiøbenhaffn : Henrich Waldkirch, 1598

Pedersøn, Mogens: Pratum Spirituale. det er Messer/ Psalmer/ Motteter/ som brugelig ere udi Danmarck oc Norge/ Componerede med 5. Stemmer aff, Kong: May: Vice-Capelmester. Mogns Pedersøn. (Mogens Pedersøn gilt den bedeutendsten dänischen Komponisten am Gericht des Königs Christian als IV (b. 1577) 1588-1648). Historisk introduktion, litteratur, udgaver og indspilninger Titelblade - forord: Cantus | Altus | Quinta vox | Tenor | Bassus I. Kyrie / Gud Fader aff Himmerig II. Alleniste Gud. Der hand haffuer giort i Jorderig III. Grates nunc omnes reddamus Domino Deo IV. It barn er f I Bethlehem V. Wi tro allesamen paa en Gud. Himmels skabere oc Jordens VI. Kyrie. Gud Fader forbarme dig offuer oss VII. Victim paschali laudes VIII. Jesus Christ vor - Prentet i Kiøbenhaffn hoss - Henrich Waldkirch. ANNO M. DC. XX., 1620

Perkins, William *1558-1602*; Mayer, Wolfgang *1577-1653*: Guilielmi Perkinski(i) S. Theol. Licentiati Aurae Casuum Conscientiae Decisiones : Tribus Libris comprehensae. Primo nunc recens ex lingua Anglica in Latinam conversae, cum reliquis eiusdem Authoris scriptis diligenter collatae, ac magna acceßione locupletatae / Opera & studio Wolfgangi Mayeri ... - Teil 1: Liber Primus ... De Homine simpliciter in se, sine ulla ad alium ... considerato ... - ([16] Bl., 319 S., [8] Bl. ; 8°) - [Halle, Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt] - Basiliae : Waldkirchius ; Genathius, 1608 - Verlag Heinrich Waldkirch Kopenhagen; Druck Conrad Waldkirch, Basel, 1608

Perkins, William *1558-1602*; Mayer, Wolfgang *1577-1653*: Guilielmi Perkinski(i) S. Theol. Licentiati Aurae Casuum Conscientiae Decisiones : Tribus Libris comprehensae. Primo nunc recens ex lingua Anglica in Latinam conversae, cum reliquis eiusdem Authoris scriptis diligenter collatae, ac magna acceßione locupletatae / Opera & studio Wolfgangi Mayeri ... - Teil 3: Ethica Christiana ... Liber III: De Homine ad Hominem comparate considerato ... - Beiträger: Carlil, Laurentius. - ([8] Bl., 351 S., [8] Bl. ; 8°) - [Halle, Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt] - Basiliae : Waldkirchius ; Genathius, 1609 - Verlag Heinrich Waldkirch Kopenhagen; Druck Conrad Waldkirch, Basel, 1609

Perkins, William *1558-1602*; Mayer, Wolfgang *1577-1653*: Guilielmi Perkinski(i) S. Theol. Licentiati Aurae Casuum Conscientiae Decisiones : Tribus Libris comprehensae. Primo nunc recens ex lingua Anglica in Latinam conversae, cum reliquis eiusdem Authoris scriptis diligenter collatae, ac magna acceßione locupletatae / Opera & studio Wolfgangi Mayeri ... - Teil 2: De Homine, qua ... ad Deum affectus est: quo ex Quaestiones, quae Cultum Divinum ... - Beiträger: Scotus, Forbesius. - ([16] Bl., 496 S., [4] Bl. ; 8°) - [Halle, Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt] - Basiliae : Waldkirchius ; Genathius, 1609 - Verlag Heinrich Waldkirch Kopenhagen; Druck Conrad Waldkirch, Basel, 1609

Perkins, William *1558-1602*; Mayer, Wolfgang *1577-1653*: Guilielmi Perkinski S. Theol. Licentiati Aurae Casuum Conscientiae Decisiones : Tribus Libris comprehensae. Primo nunc recens ex lingua Anglica in Latinam conversae, @ cum reliquis eiusdem Authoris scriptis diligenter collatae, ac magna acceßione locupletatae / Opera & studio Wolfgangi Mayeri ... - (8° ) - [Halle, Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt] - Basiliae : Waldkirchius ; Genathius, 1608-1609 - Verlag Heinrich Waldkirch Kopenhagen; [Drucker Bd. 2 (1609): Jacobus Genathius; Erschienen: 1 (1608) - 3 (1609)]; Druck Conrad Waldkirch, Basel, 1609

Perlesticker m.fl., Anders P.: Vnderlig oc ofuer-naturlig Fødsel ... - København: Henrich Waldkirch, 1629

Pors, Claus: En nyttig Hussbog : kaldis retteligen Leffnetz Compasz, som indeholder mange sköne, victige Lærdomme, Atvarssler og Paamindelser, som en huer Christen Ven kand rette sit Liff oc Leffnet effter, er tilsammen skreffuen aff mange atskillige Bøger met smucke Historier formenget, lystig at læse, baade til Lærdom oc Tids fordriffue, saa at en huer skal vel finde en rette Snor at vandre effter ... / met stor flijd transfereret oc udsat aff Tydsken oc paa vort Danske Tungemaal aff Claus Porsz - [Det Kongelige Bibliotek, Kopenhagen] - Kbh. : Heinrich Waldkirch, 1613

Psalmen, Lieder und Lobgesänge so gemeinlich in der Christlichen Kirchen gesungen werden ... = Aandelige Psalmer, Viser oc Loffsange ... - [Det Kongelige Bibliotek, Kopenhagen] - Kbh. : Henr. Waldkirch, 1605

Resen, Hans Poulsen: Den XCI. Psalme, om Guds Beskærmelse : korteligen forklaredt, i Roskilde Domkircke, den 23. Martii, Aar 1621 : der den Erlige Velbyrdige oc Salige Mands, Envold Krusis, til Hiermidzløffgaard, etc. hans S. Liig bleff sammesteds hederligen nedsat effter Christelige viis ... / H.P.R. [i.e. Hans Poulsen Resen], ([124] bl.) - [Det Kongelige Bibliotek, Kopenhagen] - Kbh. : prentet ... hoss Henrich Waldkirch, 1625

Resenius, Johan Paul: Exegesis aphoristica paradoxi Quod Christus pro nobis factus exsecratio, Gal. 3, 13 - impressa per Henric. Waldkirchium, Hafniae, 1608

ROSENSPARRE, STEEN - H.B.H. (BANG HENRIKSEN, HANS). Ligpredicken Offuer Erlig oc Welbyrdig Mand, nu salig Sten Rosensparre til Skarolt, som bleff fremsat i den Hellig Aands Kircke i Kiøbenhaffn (..) den 1. Aprilis 1612. (70)+224 - Henrik Waldkirch, København (1612).

Saxe, Michael: En liden aandelig Spørsmaals Bog, sammendragen af den H. Scrifft etc. ; Fordansket af Halffuord Gunnerson - [Det Kongelige Bibliotek, Kopenhagen] - Kbh. : Heinr. Waldkirch, (1616)

SAXO GRAMMATICUS. Den Danske Krønike som Saxo Grammaticus skreff, Halffierde hundrede Aar forleden. Først Aff Latinen udsæt, flittelige offuerseet oc forbedret, Aar MDLXXV. Aff Anders Søffrenssøn Vedel. - (Folio, (32), 547, (29) pp.) Paa Ny Prentet... Kiøbenhaffn, Henrich Waldkirch, 1610

Seneca, Lucius Annaeus «Philosophus»: [Sententiose dicta] LVCILII ANNAEI SENECAE SENTENTIOSE DICTA; EX LIBRIS EIVS, QVOS INIVRIA TEMPORVM nobis non inuidit, excerpta. Studio et opera CHRISTOPHORI GEORGII DIBVADII. Accesserunt ex M. ANNAEI SENECAE Cordubensis Tragoediis FLORES. - ( [8] Bl., 192 S., [8] Bl. : H., D. ; 8) - [Bayerische Staatsbibliothek München] - HANOVIAE Apud Guilielmum Antonium, impen[sis Hen-]rici Waldkirch ciuis & bibliop. Hafni[ensis] MDXCVII. - Henric Waldkirch, 1597

Skipers Kijste / Oc huad / der i bor at findis til / Gudelighed oc Soefaren=/ de Folckes Vnderuijsning effter Guds hellige Ord. Alle Skibsfolck saare nyttelig oc trostlige af laese. Vdsat paa Danske/ Aff P.H.K.M. Skibs= Praedicant. Prentet i Kiobenhaffn hoff. Henrich Waldkirch. M.DC.XXVII - Kopenhagen: Heinrich Waldkirch, 1627

Stubbaeus, Ivaro: De dicto Pauli ad Col. Cap. 2, vers 8. Videte ne fit qui vos depraedetur per Philosophiam & c Disputatio ad diem XII - typis Henrici Waldkirchii, Hafniae, 1608

Suevus, Sigism.: Herodis Bancket, eller Giestebud, offuer Johannis Baptistæ Halshuggelse, vdi huilcken faaregiffuis nogle besønderlige Synder oc Laster, som Sathan pleyer at sammenkaage oc opøse udi verden ... ; udsæt paa Danske ved Niels Jørgenssøn. - Weitere Verfasser: Jørgensen, Niels; Saxe, Michael; Gunnarsen, Halvard. - Eingebunden: En liden aandelig Spørsmaals Bog, sammendragen af den H. Scrifft ... / Michael Saxe ; fordansket aff Halffuord Gunnarson. - Rostock, 1602. - ([187] s.) - [Det Kongelige Bibliotek; Kopenhagen] - Kbh. : Prentet ... hoss Henrich Waldkirch ... og findis hoss hannem til kiøbs, 1617 – Kopenhagen, Heinrich Waldkirch, 1617

Thomas a Kempis / Venusinus, Jonas Jacobsen: De imitando Christo = Om Christi Effterfølgelse, oc huorledis wi skulle forsage all Verdens forfengelighed / [af Thomas a Kempis] ; [oversat af Jonas Jacobsen Venusinus], ([38], 324 s.) - Kiøbenhaffn : Henrich Waldkirch, 1599

Thomas a Kempis / Venusinus, Jonas Jacobsen: De imitando Christo = Om Christi Effterfølgelse, oc huorledis wi skulle forsage all Verdens forfengelighed / [af Thomas a Kempis] ; [Oversat af Jonas Jacobsen Venusinus], (464 s.) - Kiøbenhaffn : Henrich Waldkirch, 1626

Thomissøn, Hans: Den ny Danske Psalmebog, met mange Christelige Psalmer: Ordentlig tilsammenset, formeret oc forbedret Aff Hans Thomissøn. Oc nu paa Ny prentet igen, alle Gudfryctige Christne til nytte, gaffn oc gode. Derpå: Met Kong: Majest: Beuilling. - ([30], 653, [14] bl.) - [Det Kongelige Bibliotek] - Kiøbenhaffn, Hoss Henrich Waldkirch, 1611

Thomissøn, Hans: Den ny Danske Psalmebog, met mange Christelige Psalmer: Ordentlig tilsammenset, formeret oc forbedret Aff Hans Thomissøn. Derpå: nu paa ny igien offuerseet, oc met nogle Psalmer formeeret, alle Gudfryctige Christne til nytte, gode oc gaffn. Prentet i Kiøbenhaffn, paa Henrich Waldkirchs egen Bekostning. 1628.

Thomissøn, Hans: Den ny Danske Psalmebog, met mange Christelige Psalmer: Ordentlig tilsammenset, formeret oc forbedret Aff Hans Thomissøn. 1628 indtil ... gaffn. Derpå: Cum Gratia & Privilegio S. R. M. Prentet I Kiøbenhaffn, Hos Salige Henrich Waldkirchs Arffvinger, Anno M. DC. XXXIV, 1634

Thr. Jer. 5., Vor Hiertes glæde holt op, vor Dantz er omuendt til Sorg: Vor hoffuedes Krone er affalden. Væ oss nu, thi vi haffue meget Syndet. - Prentet i Kiøbenhaffn hoss Henrich Waldkirch, ANNO M. DC. XII.

Wandel, Hans: Speculum fragilitatis humanæ = It kort Speyel paa det Menniskelige Leffnets Suaghed oc Skrøbelighed : Aff Konning Davids 103. Ps. v 15.16.17.18 : Forhandlet vdi Erlig oc Velbyrdig, oc nu Salig Clavs Belows til Spøttrup, hans Hederlige Nedersættelse vdi Wiborg Domkircke, Anno 1620. Domenica Lætare / aff Hans Wandel, (126 s.) - [Det Kongelige Bibliotek, Kopenhagen] - Kbh. : prentet ... hos Henrich Waldkirch, [1621]

Wegner, Thomas Cortzen: [Serie Ligprædiken over Sthen Brahe til Knudstrup; 1620] Exercitium hominis Christiani quotidianum, Det er: It Christan Menniskis daglige Øffuelse, Nemlig Dødens Flitelige oc Adelige Betenckelse... - [Statsbiblioteket Århus] - Kbh. (Henrich Waldkirch), 1621

WEILLE, HANS SØRENSEN - WALDKIRCH-TRYK. Den Aandelige Adelskab, korteligen befattet udi en Lijgprediken...Wibicke Gyldenstiernis aff Hesselaggers Liig bleff sørgeligen nedsat udi Nyborg Kircke d. 6. Nov. 1613 foregiffuen. (86 Bl.) - Kbhvn., H. Waldkirch, 1615

Wolf, Jacob Jacobsson, 1564-1635; Josephus, Flavius: Jodekronicke. - Bible, Biography, History. - (13 p.l., 295, [47] p., 1 l. 16 cm.) - [Library of Congress Washington] - Prentet i Kiobenhaffn hos Henrich Waldkirch, 1602. - Kopenhagen, Heinrich Waldkirch, 1602

Wor Herris Jhesu Christi Pinis, Døds oc ærefuld Opstandelsis Historie, tilsammen screffuen aff de fire Euangelister ved D. Jo. Bugenhagen Pomern. Oc nu uddragen af vor danske Bibel ved D. Petrum Palladium. Er her ocsaa Jerusalems oc Jødernis iemmerlige Forstøring, af Josephi Historie fordansket [af P. Tidemand] - (ca. 48 s.) - [Det Kongelige Bibliotek, Kopenhagen] - Kbh. 1603 hos Henr. Waldkirch. 1603

WORM, OLE, WILHELM WORM, JANUS WORM ET AL.: Samlingsbind med skrifter og disputatser af medlemmer af slægten Worm. ialt 12 skrifter. - Kbhvn., 1619-1739. 4to. Et hldrbd. fra omkring 1750, ryg slidt. Ialt ca. 500 pp. Af Ole Worm kan fremhæves: Laurea I Philosophica. Summa. Waldkirch, 1619 og "Jubileum Evangelium. Salomon Sartor, 1619". - Kopenhagen, Heinrich Waldkirch, 1619

Zevthennius, Jens Lauritzsøn: Bible: Kong Dauids aandelig Hyrdesang om hans gode Fortrøstning til Jehovah sin gode hyrdis oc runde Voertis synderlig forsium for sig, paa Sielens oc Legomets vegne ... [PS. 23] - Henrich Waldkirch, Kiøbenhaffn, 1618Veranstaltungen

Sie sind herzlich zu unseren aktuellen Buchvorstellungen und Lesungen eingeladen.

zur Buchhandlung Waldkirch in Feudenheim

Hier erhalten Sie alle Bücher des Verlags sowie das gesamte Buchhandelsprogramm

Zur Online-Buchhandlung

Über 450.000 Bücher online bei Waldkirch bestellen

Yoga-Zentrum Mannheim

Hatha-Yoga Kurse, Business-Yoga, Betriebl. Gesundheitsvorsorge